Verschil IVA einde wachttijd en IVA met verkorte wachttijd

IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) is een uitkering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten zonder kans op terugkeer in arbeid. De voorwaarden staan vermeld in artikel 4 lid 2 van de WIA. Ook mensen met slechts een geringe kans op herstel worden toegelaten tot de IVA. Hier is artikel 4 lid 3 van toepassing: "onder duurzaam wordt mede verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat". Bij een beoordeling einde wachttijd of bij een herbeoordeling wordt altijd eerst de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald. Als iemand minder dan 80% arbeidsongeschikt is, is een uitspraak over de duurzaamheid niet aan de orde.

Er bestaat ook een regeling voor de situatie waarbij al kort na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid duidelijk is dat iemand volledig arbeidsongeschikt is en nooit meer aan het werk kan, ook niet in aangepaste arbeid. In de WIA kan in dat geval een IVA uitkering worden aangevraagd voordat de twee jaar wachttijd zijn verstreken. Men spreekt dan van verkorte wachttijd (artikel 23 lid 6 en artikel 66 WIA). IVA met verkorte wachttijd is alleen mogelijk als duidelijk is dat iemand volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is zonder enige kans op verbetering van de functionele mogelijkheden. Dit kan betrekking hebben op een situatie waarbij 'geen benutbare mogelijkheden'  bestaan conform Schattingsbesluit of als er sprake is van 80-100% arbeidsongeschiktheid op arbeidsdeskundige gronden met uitgesloten verbetering. Het eerdergenoemde artikel 4 lid 3 is dus niet van toepassing. Het UWV heeft een beoordelingskader duurzaamheid opgesteld om te toetsen of er sprake is van duurzame beperkingen.
Een verklaring van de bedrijfsarts is noodzakelijk bij een aanvraag voor een IVA uitkering met verkorte wachttijd, onderbouwd met informatie van de behandelaar. Als een aanvraag wordt toegekend dan gaat de uitkering 10 weken na de aanvraag in. De verkorte wachttijd bedraagt ten minste 13 weken na de eerste ziektedag en maximaal 78 weken. In de praktijk moet daarom de aanvraag voor de 68ste week worden ingediend. Een aanvraag kan daarnaast maar eenmaal worden ingediend bij UWV dus timing is belangrijk. 
In de praktijk komt het wel voor dat een aanvraag IVA met verkorte wachttijd wordt afgewezen door UWV maar dat wel IVA wordt toegekend bij de einde wachttijd beoordeling. Het gaat immers om een ander beoordelingscriterium. 

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com