Convenant herbeoordelen van WGA-gerechtigden voor verzekeraars

In de praktijk wordt bij de WIA keuring tweederde van alle WGA-gerechtigden ingedeeld in klasse 80-100% WGA vanwege volledige maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid. Omdat geen sprake is van IVA toekenning wordt de schadelast toegerekend aan de laatste werkgever. Daarbij maakt het geen verschil of een werkgever publiek (via het UWV) of privaat verzekerd is. De kosten worden voor een periode van maximaal 10 jaar doorbelast. Zowel voor (ex-) werkgevers als verzekeraars is de beoordelingsmethodiek door UWV lastige materie en nauwelijks controleerbaar zodat bijvoorbeeld professionele herbeoordelingen door UWV regelmatig niet tijdig genoeg plaatsvinden.  Hierdoor lijden verzekeraars ook forse verliezen op de portefeuille eigenrisico dragerschap werkgevers. Een poging tot een tussentijdse premieverhoging is onlangs door de voorzieningenrechter afgewezen. Private verzekeraars hebben daarom aangekondigd vanwege tegenvallende resultaten de WGA-portefeuille te zullen afbouwen. 

Inmiddels is door het Verbond van Verzekeraars en UWV een convenant afgesproken over de uitvoering van herbeoordelingen van WGA-gerechtigden voor werkgevers met een WGA-eigenrisicodragersverzekering en/of aanvullende WIA-verzekeringen. 
Tot nu toe hadden alleen de (ex)werknemer, de werkgever en het UWV de mogelijkheid om een herbeoordeling aan te vragen. Van deze mogelijkheid werd in het verleden slechts op beperkte schaal gebruik gemaakt. Met het convenant kan de verzekeraar, gemachtigd door de werkgever, een herbeoordeling aanvragen bij UWV. De WGA-gerechtigde dient dan wel goed te worden voorgelicht door de verzekeraar over dit traject omdat zij vaak niet op de hoogte zijn van herverzekerde WGA-risico’s. 

Een herbeoordeling kan aan de orde zijn bij afname of toename van de arbeidsongeschiktheid of bij wijziging in de duurzaamheid van de claimklachten. Bij de laatste situatie kunnen IVA rechten ontstaan die zowel voor werkgever als werknemer voordelen opleveren. De werknemer ontvangt in deze situatie 75% van  het laatstverdiende (gemaximeerde) dagloon en wordt niet meer herbeoordeeld. De werkgever wordt vrijgesteld van premiedifferentiatie en heeft geen re-integratieverplichtingen meer. 

Als de verzekeraar in deze procedure optreedt als gemachtigde van de werkgever zal een door de verzekeraar gecontracteerde arts-gemachtigde namens de verzekeraar het inhoudelijke UWV dossier ontvangen met de rapportages/beschikkingen van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Deze medische gegevens worden uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt en de arts-gemachtigde zal uiteraard nooit medische gegevens delen met de verzekeraar. 

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com